Praktijk Centrum Sport & Golf - Ons aanbod

Ons aanbod

Cursussen

Praktijkcentrum Sport & Golf verzorgt korte cursussen voor specialistische doelgroepen. Het delen van vakinhoudelijke kennis staat centraal. Enkele standaardcursussen kunnen, na het afleggen van een soms pittige toets, worden afgesloten met een mooi certificaat.

Klik op een cursus voor meer informatie of om in te schrijven.

Sportvelden moeten het jaarrond een aangename en veilige sportomgeving bieden, maar ook robuust en functioneel zijn. Ze moeten bestand zijn tegen de grillen van het klimaat en onderhouden worden zonder inzet van chemische middelen. In vijf intensieve en praktijkgerichte trainingsdagen legt u de basis voor modern professioneel en duurzaam onderhoud van grassportvelden. U leert de grasmat ‘lezen’. Door kijken, voelen, ruiken en meten leest u de kwaliteit van grasmat en toplaag en herkent u specifieke aandachtspunten. U leert hoe gangbare en nieuwe machines en methoden ingezet kunnen worden voor chemievrij onderhoud en hoe grassportvelden sterker worden en minder kwetsbaar worden voor droogte, hitte of extreme neerslag. De nieuwe kennis geeft u meer grip op de kwaliteit van uw grassportvelden in veranderende omstandigheden.

Kosten
€ 1075,-

Met de cursus Grasveldkunde verdiept u uw vakinhoudelijke kennis van grassen, bodem, waterhuishouding en bemesting van sportvelden. Eigen veldwerk, analyserapporten en gebruik van normen en kengetallen geven u een gestructureerd beeld van de veldkwaliteit. Met grasveldecologie krijgt u inzicht in wat zich afspeelt in grasmat en toplaag. Zo leert u gerichter sturen met aanleg en onderhoud en bent u beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en pesticidenvrij beheer van grassportvelden.

Kosten 
€ 1380,-

Sportvelden en speltechnische voorzieningen vragen professioneel onderhoud voor een hoogwaardige, veilige en aangename sportomgeving. Het onderhoud bestaat deels uit terugkerende werkzaamheden, maar maatwerk is vaak noodzakelijk om te beantwoorden aan de hoge eisen van bespeelbaarheid en duurzaam beheer. Het steeds bredere aanbod van verschillende soorten buitensportvloeren vereist een steeds bredere kennis van zaken.

In de cursus komen het onderhoud van de gangbare buitensportvloeren – sportgrasvelden, verschillende soorten kunstgras, kunststof en (half)verharding – aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de specifieke sporttechnische voorzieningen.De nadruk ligt op het bepalen van het noodzakelijke onderhoud, de inzet en werking van gangbare onderhoudsmachines en controle van het werkresultaat. De cursus is niet gericht op machinevaardigheid. Wel wordt expliciet aandacht besteed aan onderwerpen als anticiperen op klimaatverandering, chemievrij onderhoud en andere duurzaamheidsaspecten.

Kosten 
€1395,-

De praktijk leert u door te doen, maar ook door kritische te kijken wat u doet, waarom en hoe. Aan de hand van praktijkopdrachten oefent uin het uitvoeren van het gangbare onderhoud op de sportvelden in de eigen werkomgeving. Een praktijkbegeleider van uw eigen bedrijf helpt u daar dagelijks mee.

Als alle opdrachten zijn afgerond en u en uw praktijkbegeleider vinden dat u er klaar voor bent, dan maakt u een afspraak voor beoordeling van uw vaardigheden in het werk voor het certificaat ‘Praktijk Onderhoud Sportvelden’.

Kosten 
€ 300,-

Het onderhoud van de spelonderdelen op golfbanen is tot op zekere hoogte maatwerk. Het onderhoud van met name de greens vraagt kennis van zaken, zorg en aandacht. Hier worden tal van specifieke machines gebruikt.

In deze cursus ligt de nadruk op het nut en de noodzaak van de gangbare onderhoudsmaatregelen, de werking en het zorgvuldig gebruik van de toegepaste machines. Ook specifieke handmatige werkzaamheden en onderhoud van sporttechnische voorzieningen komen aan bod.

Kosten
€ 855,-

De praktijk leert u door te doen, maar ook door kritisch te kijken wat u doet, waarom en hoe. Aan de hand van praktijkopdrachten oefent u in de eigen werkomgeving het uitvoeren van onderhoud aan de verschillende spelonderdelen en sporttechnische voorzieningen. Een praktijkbegeleider van uw eigen bedrijf of golfbaan ondersteunt u daarbij.

Als alle opdrachten zijn afgerond en u en uw praktijkbegeleider vinden dat u er klaar voor bent, dan maakt u een afspraak voor beoordeling van uw vaardigheden in het werk voor het certificaat ‘Praktijk Onderhoud Golfbaan.

Kosten 
€ 300,-

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het onderhoud van sportvelden. Zij doen vooral het arbeidsintensieve werk als herstel van speelschade en doelgebieden, belijnen, bijmaaien en beregenen. Gemotiveerde en getrainde vrijwilligers leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de kwaliteit van de velden. Investeren in vrijwilligers loont.

Kosten 
€ 75,-

Kunstgrasvelden hebben een vaste plek verworven tussen de andere buitensportvloeren. Type veld, locatie en gebruik bepalen het noodzakelijke onderhoud om de sporttechnische kwaliteit zo lang mogelijk op peil te houden. U leert beoordelen welk kunstgrasonderhoud noodzakelijk is, welke methoden geschikt zijn en hoe deze het beste ingezet kunnen worden. Ook het meten en monitoren van de kwaliteit komt aan bod.

Kosten 
€ 245,-

Praktijkcentrum Sport & Golf verzorgt een groot deel van haar cursussen als maatwerk op locatie,voor groepen medewerkers van één bedrijf, een golfbaan of gemeente. Ook 1 op 1 cursussen zijn mogelijk. Maatwerk is interessant als standaardprogramma’s niet voldoende aansluiten bij de werksituatie. In de meeste gevallen gaat het echter om bijscholing op specifieke onderwerpen voor medewerkers die eerder al een vakopleiding hebben gevolgd.

Kosten
Nader te bepalen